Home » Over ons » Transparantie

Statutaire naam

Stichting De Koningshoevenontmoeting.

Statutaire doelstelling

 De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van projecten en activiteiten op het gebied van maatschappelijke, culturele en liefdadige hulpverlening, zulks op aanwijzing van de Lions Club Tilburg. Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door het jaarlijks organiseren van een evenement, waarbij personen uit het culturele, sociale en bedrijfsleven in Noord-Brabant in de gelegenheid worden gesteld elkaar te ontmoeten op de Koningshoeven te Tilburg.” (statuten, artikel 2)

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

 Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Bij het ontstaan van een of meer vacature(s) in het bestuur, zal daarin worden voorzien door het bestuur van de Lionsclub Tilburg. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.” (statuten, artikel 4)

Huidig bestuur

dr G.J.C.Th. (Geert-Jan) van Schijndel, voorzitter
mr J.N. (Jurrie) Reijn, secretaris
drs J.A.M. (Hans) Kok, penningmeester
mr G.J.A.M. (Gijs) van Bilsen

 ANBI

Stichting De Koningshoevenontmoeting is een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) en als zodanig ingeschreven in het ANBI-register van de Belastingdienst. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 813950570.

Handelsregister

Stichting De Koningshoevenontmoeting is ingeschreven in door Kamer van Koophandel gevoerde handelsregister onder nummer 18070763.

Financiële verantwoording

 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur is verplicht van haar vermogenstoestand zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Per einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.” (statuten, artikel 9)

 De jaarrekening wordt elk jaar gecontroleerd door een commissie die benoemd wordt door de Lionsclub Tilburg. De beknopte versie van de recentste jaarrekening en het bijbehorend bestuursverslag is hier raadpleegbaar. Een eventueel batig saldo wordt jaarlijks overgemaakt naar de Stichting Lions Tilburg Hulpfonds. De handen van leden van Lionsclub Tilburg maken licht werk. Lionsleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.

 Actueel beleidsplan op hoofdlijnen

De stichting organiseert jaarlijks tegen het einde van de zomervakantie De Koningshoevenontmoeting. De organisatie wordt mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsors die in de gelegenheid worden gesteld gasten uit te nodigen. De stichting spant zich jaarlijks in om deze sponsoren te bereiken. In overleg met de Raad van Advies wordt jaarlijks een spreker van formaat gezocht over een bepaald onderwerp. De stichting draagt, samen met leden van de Lionsclub Tilburg en andere vrijwilligers, zorg voor de gehele organisatie van het evenement.

Een eventueel batig saldo komt ten goede aan “goede doelen”. Stichting Lions Tilburg Hulpfonds draagt daarvoor zorg.

 

 Actueel activiteitenverslag

 De datum voor de 23e editie is bepaald op vrijdag 6 september 2024.